Domstolsväsendet som arbetsgivare

Vid dom­sto­lar­na ut­förs be­ty­del­se­fullt ar­be­te för att ga­ran­te­ra rätts­sä­ker­he­ten. Rätts­skydd som hör till män­ni­skans grund­läg­gan­de fri- och rät­tig­he­ter in­ne­bär rätt att få sin sak be­hand­lad i dom­stol på be­hö­rigt sätt och utan ogrun­dat dröjs­mål. I Fin­land har var och en rätt till en rätt­vis rät­te­gång.

Publicerad 22.1.2021