Domstolsväsendet som arbetsgivare

Vid dom­sto­lar­na ut­förs be­ty­del­se­fullt ar­be­te för att ga­ran­te­ra rätts­sä­ker­he­ten. Rätts­skydd som hör till män­ni­skans grund­läg­gan­de fri- och rät­tig­he­ter in­ne­bär rätt att få sin sak be­hand­lad i dom­stol på be­hö­rigt sätt och utan ogrun­dat dröjs­mål. I Fin­land har var och en rätt till en rätt­vis rät­te­gång.

Vid domstolsväsendet, som utöver domstolarna även omfattar Domstolsverket samt domarförslags - och domarutbildningsnämnderna, arbetar sammanlagt cirka 3500 personer.

Största delen av domstolarnas anställda är rättskipningspersonal med juristutbildning. Allmänna behörighetsvillkor för domaruppgiften är högre juris examen vid universitet, rättrådighet, finskt medborgarskap samt tillräcklig förtrogenhet med uppgiftsområdet.

En stor personalgrupp vid domstolarna är också kanslipersonalen, som ansvarar för biträdande uppgifter inom rättskipningen eller för olika administrativa uppgifter, såsom personal- och ekonomiförvaltning, kommunikation, informationstjänst eller ämbetsverkstjänster. Vid tingsrätterna arbetar dessutom stämningsmän. Vid förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna finns sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

Kanslipersonalen och andra som sköter förvaltningsuppgifter har för uppgiften lämplig utbildning på mellanstadiet eller lägre eller högre nivå. En sakkunnigledamot förutsätts utöver lämplig högre högskoleexamen också vara sakkunnig i den ärendegrupp som hen deltar i behandlingen av. Stämningsmännens utbildningsbakgrund varierar.

Domstolspraktik och assessorstjänster som tillsätts för viss tid i utbildningssyfte

Vid domstolarna finns också tingsnotarier som utför domstolspraktik. Med domstolspraktik avses ett ettårigt praktiksystem som ger förtrogenhet med rättskipningsuppgifter. Praktikanten ska ha högre examen i juridik. Alla domare ska avge försäkran. Praktiken kan ske antingen helt och hållet i tingsrätten eller delvis i hovrätten eller förvaltningsdomstolen. Efter praktiken kan tingsnotarien ansöka om titeln vicehäradshövding.

Vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen kan det finnas assessorstjänster som tillsätts för viss tid i utbildningssyfte. Den som utnämns till assessor förutsätts ha allmänna behörighetsvillkor för domare, minst tre års erfarenhet av rättskipningsuppgifter samt godkänt avläggande av det inledande provet för domarutbildning.

Mer information om domstolspraktik och assessorstjänster finns på domarutbildningsnämndens webbplats.

Domstolsväsendets arbetsgivare är

Domstolsverket,

som sköter centralförvaltningsuppgifterna och utvecklingen vid alla domstolar samt de administrativa stöduppgifterna för domarförslagsnämnden och domarutbildningsnämnden. Vid ämbetsverket arbetar cirka 60 experter inom utbildning, kommunikation, ekonomi, förvaltning och domstolsarbete.

Tingsrätterna,

som handlägger brottmål, tvistemål och ansökningsärenden. Tingsrätten leds av en lagman och de övriga domarna är tingsdomare. Vid tingsrätterna arbetar utöver domarna även kanslipersonal och stämningsmän samt tingsnotarier som utför domstolspraktik. Vid tingsrätten finns också nämndemän. Vid tingsrätten kan dessutom finnas militära ledamöter som deltar i handläggningen och avgörandet av militära rättegångsärenden. Jorddomstolen har en tingsdomare som handlägger jordrättsmål (jordrättsansvarig domare) och en jordrättsingenjör som ledamöter i tingsrätten.

Hovrätterna,

som är fullföljdsdomstolar, dvs. de avgör besvär över tingsrätternas domar och beslut. Hovrättens verksamhet leds av hovrättens president. Domare är förutom presidenten även hovrättslagmännen och hovrättsråden samt assessorerna. Föredragandeuppgifterna sköts dessutom av föredragande vid hovrätten. Förvaltnings- och kontorstjänsterna sköts av kanslipersonalen. Vid hovrätten kan dessutom finnas tingsnotarier som utför domstolspraktik. Vid Helsingfors hovrätt finns dessutom militära ledamöter.

Högsta domstolen,

som är högsta domstolsinstansen i tvistemål och brottmål. Högsta domstolen leds av presidenten och de övriga ledamöterna i högsta domstolen kallas justitieråd. Föredragandenas tjänstebenämningar är referendarieråd, äldre justitiesekreterare eller justitiesekreterare. Vid högsta domstolen arbetar dessutom kanslipersonal.

Förvaltningsdomstolarna,

som behandlar besvär över myndighetsbeslut. Förvaltningsdomstolarna meddelar avgöranden bland annat i besvär som gäller beskattning, byggande, miljöfrågor, social- och hälsovård samt utlänningsärenden. Förvaltningsdomstolen leds av en överdomare. Domare är förutom överdomaren även förvaltningsrättsdomare och assessorer. Föredragandeuppgifterna sköts dessutom av föredragande vid förvaltningsdomstolarna. Förvaltnings- och kontorstjänsterna sköts av kanslipersonalen. Vid förvaltningsdomstolen arbetar dessutom sakkunnigledamöter med uppgiften som bisyssla och där kan det arbeta tingsnotarier som utför domstolspraktik.

Högsta förvaltningsdomstolen,

som är högsta domstolsinstans i förvaltningsprocessuella ärenden. Högsta förvaltningsdomstolen leds av presidenten och de övriga ledamöterna i högsta förvaltningsdomstolen kallas rättsråd. Föredragandenas tjänstebenämningar är referendarieråd och justitiesekreterare. Vid högsta domstolen arbetar dessutom kanslipersonal.

Marknadsdomstolen,

som är en specialdomstol som behandlar konkurrens- och tillsynsärenden samt upphandlingsärenden, mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrättsliga ärenden. Marknadsdomstolens verksamhet leds av överdomaren. Övriga domare är marknadsrättsdomare, marknadsrättsingenjörer och assessorer. Vid beredningen av mål och ärenden bistås domarna av beredarna vid marknadsdomstolen. Kanslipersonalen sköter förvaltnings- och kontorstjänster. Vid marknadsdomstolen finns dessutom sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

Arbetsdomstolen,

som handlägger tvistemål som följer av tillämpning och tolkning av arbets- och tjänstekollektivavtal. Ordförande för arbetsdomstolen är antingen presidenten eller arbetsdomstolsrådet. Vid arbetsdomstolen finns dessutom ledamöter med uppgiften som bisyssla och assessorer. Förvaltnings- och kontorstjänsterna sköts av kanslipersonalen.

Försäkringsdomstolen,

som är specialdomstol för frågor om social trygghet. Försäkringsdomstolen leds av överdomaren. Andra domare är försäkringsrättsdomare och assessorer. Föredragandeuppgifterna sköts dessutom av föredragande vid försäkringsdomstolen. Förvaltnings- och kontorstjänsterna sköts av kanslipersonalen. Vid försäkringsdomstolen finns en överläkare som är verksam som läkarledamot med uppdraget som huvudsyssla. Vid försäkringsdomstolen finns dessutom läkarledamöter med uppgiften som bisyssla samt ledamöter med uppgiften som bisyssla som är förtrogna med arbetsförhållanden eller företagsverksamhet och militärskadeärenden.

Publicerad 22.1.2021