Oi­keus.fi

Oi­keus.fi-si­vus­tol­le on koot­tu tie­toa ja link­ke­jä, jot­ka vie­vät riip­pu­mat­to­mien tuo­miois­tuin­ten sekä val­tion oi­keus­a­pu- ja edun­val­von­ta­pii­rien, Syyt­tä­jä­lai­tok­sen, Ulos­ot­to­lai­tok­sen ja Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen si­vuil­le.

Oi­keus.fis­tä löy­ty­vät myös muut oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lan vi­ran­omai­set.

Huijausviestejä liikkeellä

Oi­keus­mi­nis­te­riö on saa­nut il­moi­tuk­sia hui­jaus­vies­teis­tä, joi­ta on lä­he­tet­ty teks­ti­vies­til­lä Oi­keus.fin ja tuo­miois­tuin­ten ni­mis­sä. Jos saat vies­tin, jon­ka ai­tout­ta epäi­let, tar­kis­ta asia ky­sei­ses­tä tuo­miois­tui­mes­ta tai oi­keus­mi­nis­te­riös­tä. Älä avaa vies­tin mu­ka­na tul­lei­ta liit­tei­tä älä­kä klik­kaa vies­tin link­ke­jä. Tois­tu­vat ja il­mei­set hui­jaus­vies­tit voit pois­taa. Il­moi­ta hui­jaus­vies­tis­tä Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sel­le.
Kyberturvallisuuskeskus.fi

Tuo­miois­tuin­ten asiat

Muut asiat